Programma

Senioren

1) Groen Balen zet in op het breder toegankelijk maken en houden van de huidige woonplaatsen van onze senioren. Daarvoor willen we subsidies inzetten waar-door mensen/verenigingen hun panden kunnen aanpassen aan de noden van bepaalde doelgroepen maar ook aan het leefbaar houden van de woningen.

2) Voor de senioren die omwille van bepaalde omstandigheden niet thuis kunnen blijven wonen willen we verder inzetten op het aanbieden van kwalitatieve woongelegenheden in de vorm van betaalbare service-flats, woonzorgcentra,...

3) Senioren hebben evenzeer recht op "ontmoeting". We willen dat de gemeente start met "Seniorendagen" waarbij we samen met oa woonzorgcentra een evenement op touw zetten waarbij senioren centraal staan.

4) Er zou meer ontmoetingsruimte voorzien moeten worden voor onze senioren. We stellen daarom voor om ofwel de Kruierie (gezien de aankoop van de extra ruimte) of het jeugdcentrum Biesakker verder open te trekken naar senioren. Zo willen we verschillende generaties samen brengen.

5) Onze senioren zijn een vat vol verhalen en ervaringen die we actief willen benutten. We zoeken daarom seniorenambassadeurs die, ondersteund door de medewerkers van de Kruierie en de seniorenconsulent, vertelmiddagen willen komen geven op de lagere scholen.

6) De seniorenraad moet zich terug veel actiever kunnen inzetten voor het schrijven van degelijke adviezen naar het bestuur toe. Hiervoor moeten we eerst en vooral zorgen dat ze zich voldoende ondersteund en serieus genomen voelen.

7) Winkelen kan voor onze senioren soms een echte belasting zijn. We willen samen met de lokale handelaars en de ambtenaar lokale economie onderzoeken of er een mogelijkheid is om senioren hun winkelaankopen aan huis te laten leveren.

8) We zetten in op de viering van jubilarissen in onze gemeente. Jaarlijks worden deze mensen ook uitgenodigd op een jubilarissenviering. Deze wordt telkens op een andere locatie in Balen georganiseerd om een optimale spreiding te garanderen en mensen ook in contact te houden met andere wijken.

Jongeren

1) In Balen verdienen jongeren een eigen plek. Een plaats om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en te genieten. Groen Balen wil daarom inzetten om in het nieuwe jeugdcentrum op de Biesakker een volwaardige jeugdhuis op te zetten voor de Balense jeugd.

2) Jeugdverenigingen in Balen moeten zich uitsluitend focussen op het uitwerken van een kwalitatief jeugdaanbod. Dit kan echter enkel als ze zich ook voldoende gesteund zien vanuit het bestuur. Groen Balen wil meer werkingsbudget vrijmaken om de jeugdverenigingen meer ademruimte te geven in het organiseren van hun aanbod. Er dient ook een behoeftenstudie georganiseerd te worden om de specifieke ondersteuningsnoden in kaart te brengen.

3) Balen mist momenteel een volwaardige feestruimte. Het PC voorziet reeds deels in de behoefte van onze jongeren, maar is nooit op- en ingericht als specifieke feestruimte. Groen Balen wil daarom een plaats in de gemeente voorzien waar jongeren ’s avonds kunnen samen komen en uit kunnen gaan.

4) Groen Balen wil veel meer (natuurlijke) speelruimte in Balen. Openbare speeltuintjes, groene pleinen en speelbossen kunnen zo voorzien in voldoende kwalitatieve ontmoetingsplaatsen voor jongeren, ouders en buurtbewoners. Al deze pleinen moeten toegankelijk zijn voor mensen met, en zonder, beperking zodat iedereen ten volle van het voorziene aanbod kan genieten.

5) De gemeente onderzoekt de inplanting in het centrum van een groene en ecologische overdekte speel- en belevingsruimte zodat onze kinderen ook bij slecht weer kunnen spelen en ravotten.

6) Er is in Balen een zeer beperkt opvangaanbod voor de allerkleinsten. De gemeente dient daarom uitbreidingsmogelijkheden aan de samenwerking met de speelclub en Kikoen te onderzoeken. Er dient gezocht te worden naar een geschikte site voor een inrichting van een gemeentelijk kinderdagverblijf.

7) De gemeente dient de mogelijkheden te bekijken voor de heringebruikname van het overdekt zwembad aan de Keiheuvel. Dit kan vanuit gemeentelijk beheer of in samenwerking met externe partners. Er is een grote nood aan kwalitatief zwemaanbod binnen de gemeente. Groen Balen ijvert dan ook om deze noden maximaal lokaal in te kunnen vullen zonder mensen naar andere gemeentes te doen kijken voor zwemlessen.


8) Groen Balen wil onderzoeken of we van het huidige scholenaanbod een bredescholengroep kunnen maken. Zo kunnen we van de diverse open ruimtes zoals de speelplaatsen een ontmoetingsplaats maken voor de buurt na de schooluren.

9) Scholen en ouderraden moeten zich voldoende ondersteund voelen door de gemeente. Zij spelen immers een zeer grote rol in de menselijke ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Groen Balen wil verder inzetten op een volwaardige scholenraad om vanuit de gemeente mee te kunnen blijven waken over het aanbod, de beschikbare plaatsen en de zorgen die vanuit onze onderwijspartners worden aangekaart.

Ondernemen

1. Groen ijvert voor de oprichting van een ondernemersloket. We willen een centraal punt waar handelaars terecht kunnen met al hun vragen omtrent vergunningen, belastingen, subsidies, …

2. Handelaars moeten te allen tijde dicht bij de burger kunnen staan. We willen stimulansen bieden om onze handelskern te versterken. Dit kan doordat de gemeente bij de oprichting van een zaak het eerste jaar de helft van de huur op zich neemt.

3. Groen Balen wil inzetten op een volwaardige boerenmarkt. We willen lokale ondernemers ook stimuleren om zich aan te bieden op deze markten. We stimuleren een lokaal, gezond en menselijk aanbod.

4. We zetten met Groen in op een deel- en kringloopeconomie. We stappen weg van een wegwerpmentaliteit en kiezen ervoor om producten die voor bepaalde burgers overbodig blijken, tijdig een nieuw leven in te blazen.

5. Lokale ondernemers kunnen een éénmalige subsidie aanvragen om hun plastic verpakkingen te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

6. Bestaande handelaars moeten zich gesteund voelen in hun ondernemerschap.
Het is mee dankzij hen dat onze kernen b(l)oeien. De gemeente zorgt ervoor dat specialiteiten van lokale handelaars meer in de verf worden gezet tijdens markten, evenementen en in de algemene publiciteit vanuit de gemeente.

7. Groen gaat radicaal lokaal. Alle producten en diensten die vanuit de gemeente aangekocht worden moeten in eerste instantie rechtstreeks van lokale handelaars afgenomen worden.

8. Groen gaat voor het inschakelen van een energiecoach. Samen zoeken we uit hoe onze ondernemers maximaal kunnen besparen op overtollige energiekosten.

9. De overheid moet zelf actief vernieuwen. We investeren meer in onderzoek en ontwikkeling, focussen alle middelen op groene pioniers en gebruiken het aankoopbeleid om hen te ondersteunen.

10. De betrokkenheid van de lokale handelaars moet groter. Unizo en de lokale handelaars verdienen het om een volwaardige adviesraad en partner van het bestuur te zijn.

Mobiliteit

1. Alle fietspaden krijgen een halfjaarlijkse controle op rijkwaliteit. Reparaties aan beschadigingen van het wegdek moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

2. De doelstelling is om tegen 2030 een sterk fietsnetwerk uit te bouwen dat de fietser voorziet van veilige, snelle en comfortabele routes in de binnenstad. Dus niet alleen van het centrum naar de rand en omgekeerd, maar ook daarbuiten.

3. We voorzien snelheidsremmende maatregelen op alle plaatsen waar fietsers zich in een riscosituatie moeten begeven om zich te verplaatsen.

4. De fietser krijgt voorrang op de wagen. Daarom willen we met Groen inzetten op fietsstraten in het centrum en de kernen van Balen.

5. De straten waarin onze scholen en jeugdcentra zich bevinden worden omgevormd tot jeugdstraten. Deze zijn bedoeld om de verkeerschaos te beperken aan het begin en het einde van de dag.

6. We willen met Groen autoluwe kernen, waarbij mensen hun auto’s kunnen achterlaten op park&ride zones aan de rand van de kernen. Hiervoor moet er echter ingezet worden op een kwaliteitsvol publiek toegankelijk alternatief.

7. We voorzien subsidies vanuit de gemeente wanneer mensen willen investeren in een milieuvriendelijk(er) transportmiddel. We verstaan hieronder onder andere subsidies voor aankoopkosten van elektrische fietsen maar ook een grotere tussenkomst bij de aanschaf van lijn/treinkaarten en –abonnementen.

8. Het gehele voertuigenpark van de gemeente Balen wordt mettertijd omgevormd naar een wagenpark met elektrische deelwagens. Zo willen we ook elektrische fietsen ter beschikking stellen en willen we burgers motiveren om enkel een (milieuvriendelijke) wagen te nemen wanneer ze die echt nodig hebben.

9. Aan het station voorzien we voldoende oplaadpalen voor elektrische wagens op te laden.

10. Studenten, senioren en kwetsbare groepen krijgen tot 100% terugbetaald bij de aanschaf van een abonnement voor het gebruik van openbaar vervoer.

Wonen

1. We trekken de kaart van het lokale gebied. Voor dat we inzetten op (prestigieuze) nieuwbouwprojecten wordt er gekeken naar de huidige leegstand en zetten we in op renovatie of lokale nieuwbouw.

2. We blijven inzetten op sociale woningen. We kiezen hier voor een gespreide inplanning in plaats van te kiezen voor een concentratiewijk. ​

3. We stimuleren diverse woonvormen. Co-housing, kangoeroewoningen,… zijn woonvormen die een gemeenschap dichter bij elkaar kunnen brengen. Als Groen juichen we dit soort woonvormen ook toe.

4. Jongeren hebben het steeds moeilijker om een huurwoning te vinden/betalen. Groen wil deze jongeren ook de kans geven om vlotter lokaal een woonplaats te vinden. Daarom wil Groen dat de gemeente de huurwaarborg uit handen neemt van min 25-jarigen die zich in een huurappartement in de gemeente inschrijven.

5. We zetten in op meer groen in het straatbeeld. Pleinen moeten een groene ontmoetingsplaats zijn waar mensen kunnen samenkomen om zorgeloos te ontspannen en te genieten.

6. Groen wil het mensen mogelijk maken om van hun huis een levenslange thuis te maken. We stimuleren daarom burgers die de nodige aanpassingen doorvoeren aan hun woning om de toegankelijkheid te vergroten.

7. Onze woonzorgcentra moeten een vlaggenschip zijn voor kwaliteit en menselijkheid. Groen wil bekijken hoe we de ondersteuning van deze centra kunnen versterken om de hoge kostprijs verder te drukken.

8. Groen ijvert ervoor dat er bij elke nieuwbouw verplicht moet gekeken worden naar de mogelijkheid voor een groene zone en het plaatsen van een fietsenstalling.

9. Groen zet in op een doorgedreven sluikstortbeleid. Voldoende verlichting, banken en vuilnisbakken zijn een eerste stap, maar we ijveren er voor dat sluikstort binnen de 48 uur wordt verwijderd uit het straatbeeld.